Email – Thư điện tử

Dịch vụ email online sẽ cung cấp cho bạn và doanh nghiệp bạn các hòm thư điện tử dùng riêng có dạng @tencongty.com, @tencongty.com.vn,.. Khi đó, địa chỉ email của các nhân viên trong công ty sẽ gắn kèm với tên công ty của bạn điều đó mang tính chuyên nghiệp cao trong những giao dịch trực tuyến. Contine reading